Podmínky používání služeb hopzebricek.cz

Před začátkem využívání služeb žebříčku hopzebricek.cz od společnosti Spolek sportu Ostrava (dále jen "služba") doporučujeme důkladně si přečíst podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů (dále jen "podmínky"). Váš přístup ke službě a její využívání jsou podmíněny tím, že přijmete a budete dodržovat tyto podmínky a smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „DPA“). Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří mají ke službě přístup nebo ji využívají. Přístupem ke službě nebo jejím využíváním souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito podmínkami. Ve chvíli, kdy začnete službu využívat, se tyto podmínky stanou z právního hlediska dohodou mezi vámi jako uživatelem služby a námi. Pokud s jakoukoli částí podmínek nebo DPA nesouhlasíte, pak nemůžete využívat přístup ke službě.

1. Popis služby

Službu nabízíme na internetové adrese www.hopzebricek.cz. Primární funkcionalitou služby je sestavování žebříčku ve hře squash a zajištění kounikace mezi hráči pomocí vytvoření výzev k zápasu a reakce na ni

2. Přístup ke službě

a. Pro přístup ke službě je potřebné připojení na internet.

b. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za spolehlivost nebo plnění vašeho poskytovatele internetu nebo jakýchkoli připojení či zařízení popsaných v tomto článku.

c. Váš přístup ke službě může být dočasně omezen nebo pozastaven (a) během plánované odstávky za účelem provedení úprav služby; (b) během jakékoli nedostupnosti způsobené odstávkou, technickou poruchou, činem třetích stran, problémy s konektivitou na internetových sítích, vyšší mocí, vládními opatřeními, teroristickými činy či občanskými nepokoji, odepřením služby (tzv. denial of service) nebo jinými útoky na službu; (c) pokud zjistíme nebo máme podezření na jakýkoli škodlivý software, kód či aktivitu v rámci vašeho účtu, (d) pokud porušíte tyto podmínky, DPA nebo jakékoli jiné pravidlo nebo předpis, který upravuje využívání služby.

3. Ceny za službu

a. Služba je pro hráče nabízená kompletně zdarma!

4. Účty

a. Jste odpovědní za zabezpečení svého hesla, které využíváte pro přístup ke službě a pro jakékoli činnosti či úkony pod svým heslem, ať již v souvislosti s naší službou nebo se službou třetí strany.

b. Souhlasíte s tím, že své heslo nevyzradíte žádné třetí straně.

c. Jakmile se dozvíte o jakémkoli porušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití svého účtu, máte povinnost nám tuto skutečnost neprodleně oznámit.

d. Službu nesmíte jakýmkoli komerčním způsobem zneužívat.

e. Nesmíte na základě zdrojových kódů nebo grafického rozhraní tvořit duplikáty služby či zhotovovat od ní odvozená díla, aniž byste k tomu obdrželi výslovné svolení, ani se nesmíte od služby pokoušet odvodit zdrojový kód či obchodní tajemství.

f. Vyhrazujeme si právo pro nás, své subdodavatele či své zaměstnance mít přístup k vašemu účtu a informacím, které jste poskytli, pro účely podpory, údržby či servisu služby nebo pro jakékoli účely související s bezpečností či s technickými účely

5. Ochrana osobních údajů

a. Osobní údaje označují jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jak je definována v článku 4 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „nařízení“), hlavně jakékoli takové informace, které shromáždíte a nahrajete do služby, a které nám proto sdělíte a které budeme zpracovávat (dále jen „osobní údaje“).

b. Jelikož společnost a služba fungují v rámci Evropské unie, platí pro ně nařízení a ostatní ustanovení o ochraně osobních údajů České republiky i členských států EU.

c.Je pouze vaší odpovědností, abyste při používání služby dodržovali veškeré platné právní předpisy. Společnost Spolek sportu Ostrava se zavazuje, že osobní údaje bude uchovávat pouze pro potřeby použítí služby, k žádným jiným účelům osobní údaje využívat nebude.

d. Při používání služby mohou být zpracovávány osobní údaje v závislosti na způsobu použití služby. Proto jste povinni s námi uzavřít DPA. Tím, že přijmete tyto podmínky a začnete využívat službu, přijímáte i DPA dostupné na adrese www.hopzebricek.cz/content/dpa.html. Tyto podmínky a DPA jsou vzájemně podmíněny a tím, že je/jsou přijata/y / vypovězena/y podmínky či DPA, je/jsou přijata/y / vypovězena/y i DPA či podmínky. Předtím, než začnete službu využívat, jste povinni se seznámit s veškerými vlastnostmi služby a s tím, jak služba zpracovává osobní údaje.

e. Abychom mohli plnit své povinnosti stanovené v podmínkách, je nutné, abychom zpracovávali určité osobní údaje o vás (pokud jste fyzickou osobou). Jelikož takové osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 (b) nařízení, žádný souhlas není potřebný.

6. Ukončení

a. Váš účet můžeme pozměnit, ukončit či pozastavit okamžitě, když máme podezření na jakékoli porušení podmínek, DPA, politiky týkající se ochrany soukromí nebo jakéhokoli příslušného právního předpisu.

b. Pokud svůj účet chcete ukončit, můžete nás požádat o vymazání vašeho účtu.

c. Po ukončení viz bod 6.b vaše právo na využívání služby okamžitě zanikne a jakékoli údaje nahrané na váš účet (včetně jakýchkoli osobních údajů) budou vymazány.

d. Po ukončení vašeho účtu nebo ukončení/odstoupení od těchto podmínek bude rovněž okamžitě ukončena i DPA.

6. Zřeknutí se odpovědnosti

Službu využíváte výhradně na své vlastní riziko. Služba je poskytována na principu „AS IS“, tj. „JAK JE K DISPOZICI“. Služba se poskytuje bez záruk jakéhokoli druhu, ať již výslovných či implicitních, zejména, nikoli však výlučně, bez implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nenarušování či průběhu plnění. Snažíme se zajistit nejlepší dostupnost a bezpečnost služby. I přesto společnost Spolek sportu Ostrava, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a poskytovatelé její licence neručí za to, že a) služba bude fungovat nepřetržitě, bezpečně či bude dostupná v jakémkoli konkrétním čase či místě; b) budou napraveny jakékoli chyby či vady; c) služba je prosta virů či jiných škodlivých součástí; nebo d) výsledky využívání služby splní vaše požadavky.

7. Rozhodné právo a řešení sporů

a. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky, a to kromě ustanovení, která musejí z právního hlediska dodržovat právní předpisy vaší země nebo Evropské unie.

b. Jakékoli spory vzniklé z těchto podmínek nebo z využití služby budou řešit příslušné soudy v Ostravě v České republice.

c. Pokud se nám nepodaří vymoci jakékoli právo či ustanovení těchto podmínek, nebude se mít za to, že se těchto práv zříkáme.

d. Pokud se jakékoli ustanovení těchto podmínek považuje za neplatné či soudem nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou účinné.

e. Tyto podmínky mohou být přeloženy do jiných jazyků dostupných na internetových stránkách www.hopzebricek.cz. V případě, že z rozdílu mezi jazykovými verzemi těchto podmínek vznikne spor, má přednost anglické znění těchto podmínek.

8. Změny

a.  Vyhrazujeme si právo dle svého vlastního uvážení tyto podmínky kdykoli změnit či aktualizovat.

b. Pokud budete ke službě přistupovat nebo ji využívat i poté, co tyto revize vstoupí v účinnost, souhlasíte s tím, že jste těmito upravenými podmínkami vázáni. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte okamžitě službu využívat.

9. Prohlášení o pověření

a. „Uživatel“ označuje fyzickou či právnickou osobu využívající službu tak, že ji implementuje do jakýchkoli internetových stránek, které taková osoba spravuje, a že má výhradní kontrolu nad jednotlivým účtem v rámci služby (dále jen „uživatel“).

b. Fyzická osoba uzavírající tyto podmínky jménem uživatele (dále jen „fyzická osoba“) tímto prohlašuje, že vystupuje jménem uživatele a je z právního hlediska pověřená vystupovat jménem uživatele ve věci těchto podmínek. Pokud bude zjištěno, že takové zákonné pověření fyzické osoby je neplatné, pak jsou tyto podmínky pro uvedenou fyzickou osobu závazné a tato fyzická osoba je plně odpovědná za splnění veškerých povinností uvedených v těchto podmínkách.

c. Jste povinni poskytnout nám po zaregistrování do služby úplné a přesné informace a udržovat tyto informace přesné a aktuální po celou dobu využívání služby.